Worldwide Baggage Services B.V.               

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Worldwide Baggage Services B.V. (hierna: WBS). In deze verklaring wordt onder “WBS” verstaan een besloten vennootschap, gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende aan de Kruisweg 365 A (1437 CG) in Rozenburg.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe WBS omgaat met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

WBS gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

WBS is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met WBS, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. De contactpersoon is dhr. K. Mulder. Wij ontvangen persoonsgegevens via onze website https://baggage.nl, wanneer de website wordt bezocht, bepaalde gegevens ingevuld worden, contact wordt gezocht met onze klantenservice of de live chat.

Soorten persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen


Plaatsen van een bestelling (1e doel)

Wij ontvangen uw NAW-gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land), e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Die gegevens zijn nodig om uw bestelling te plaatsen en vervolgens op het juiste adres af te leveren, inclusief pakbon(neen).

De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, dan kunnen wij uw bestelling niet verzenden en/of afleveren op het juiste adres. De genoemde (persoons) gegevens moeten op grond van de wettelijke bewaartermijn van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAM en aankoopgegevens.


Contact met klantenservice (2e doel)

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer om een bericht achter te laten via het contactformulier op de website: www.baggage.nl. Hierbij zijn voornaam, e-mailadres verplicht. U kunt zelf bepalen of u uw achternaam en/of telefoonnummer achterlaat zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen. Daarnaast kunt u chatten met een medewerker. Als u chat, bewaren we deze chat alleen zolang als naar de aard nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De rechtsgrond hiervoor is het geven van toestemming. Indien u geen klant bent of bent geworden, dan worden deze gegevens direct verwijderd.

 

Sociaal Media

Via de website www.baggage.nl kunt u ook op de hoogte worden gebracht van social media. Hierbij kan gedacht worden aan Facebook. WBS krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

 

Rechtsgronden

WBS verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 

Ontvangers/categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door WBS, zo nodig, worden verstrekt aan:

 • De medewerkers van WBS die werkzaam zijn op de afdeling personeel en organisatie;
 • De distributie- en logistieke partners. Deze partijen ontvangen uw orderbevestiging, dossiernummer, naam en bezorgadres;
 • Aan derden, indien WBS-gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld IT-leveranciers van de verschillende systemen, die WBS gebruikt om haar service aan de klanten te kunnen bieden. Met deze derden zal WBS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst aangaan en adequate beveiliging vastleggen.


Beveiliging
WBS gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. WBS zal technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

WBS bewaart de persoonsgegevens na ontvangst op een beveiligde server waardoor alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd. De persoonsgegevens worden met SSL-technologie (Secure Socket Layer) gecodeerd wanneer ze worden verzonden. Dit betekent dat een goedgekeurde codeerprocedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de WBS-servers, op voorwaarde dat uw browser SSL ondersteunt.

Indien WBS-gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van WBS zal uitvoeren, zal WBS deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding, beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.


Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw boeking af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden.

Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons) gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAM- en aankoopgegevens.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

WBS kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • U daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van WBS in uw eigen belang is (bijvoorbeeld politie, justitie of medisch personeel);
 • WBS gebruik maakt van diensten van derden. Met deze derden zal WBS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

 

Internationale overdracht van uw gegevens

WBS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. Dat gebeurt in het kader van een verzending naar een ander land en dus wordt gebruikgemaakt van partners of dienstverleners die hun werkzaamheden verrichten vanuit andere landen.

De wetgeving biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens. De doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woonachtig bent is vaak nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, dan kunnen wij uw bestelling niet verzenden en/of afleveren op het juiste adres.

 

Register van de verwerkingsactiviteiten

Onze verwerkingen van persoonsgegevens zijn geregistreerd in een verwerkingsregister. WBS houdt een dergelijk register bij.

 

Cookies

Op onze website www.baggage.nl maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand waarmee wij informatie kunnen opslaan over uw pc en over u, de gebruiker, wanneer u een van onze websites bezoekt. WBS maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies: de functionele cookies betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website.

Analytische cookies: de analytische cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt. De informatie die wij hiermee verzamelen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics uitgezet.

Tracking cookies: de tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt en de internetbrowser dus geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde contact opnemen via onze website www.baggage.nl, middels het e-mailadres ops@baggage.nl en/of via het telefoonnummer 020-44 662 33 wanneer u:

 • De u betreffende persoonsgegevens, die WBS verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wissen;
 • De verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens;
 • Gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een derde partij;
 • Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens berust op uw toestemming, wilt intrekken. Met deze intrekking is de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking niet onrechtmatig (geworden);
 • Een klacht wilt indienen bij WBS omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u naar de rechter stappen. Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure.

Ten slotte kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.baggage.nl/privacy-statement.

WBS behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar WBS verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. WBS kan voor de inhoud van deze andere websites geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
De privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 04 juni 2018.

Voordelig uw pakket van A naar Z

Vind de beste manier om uw pakket (inter)nationaal te versturen!